قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فأستعن بالله - هرگاه خواهش ونیازی داری ، از خدا بخواه وهرگاه یاری وکمک خواستی از خدا یاری بخواه .......... صدیق کسی است که میان پندار و گفتارش تعارض و دوگانگی نباشد.- شیخ عبدالقادر گیلانی .......... وقتي به دنيا مي ‌آييم در گوشمان اذان مي‌ خوانند، وقتي از دنيا مي ‌رويم بر ما نماز مي‌خوانند، زندگي چقدر كوتاه است، فاصله‌ي اذان تا نماز .......... هیچ دو نفری بر معصیت پروردگار جمع نمی‌شوند مگر اینکه با معصیت از هم جدا خواهند شد. — زین العابدین علی بن حسین (رحمه الله) ..........
English Francais Spanish Italy
قائمه إعلانات
 
 
الترتيب العالمي
خلاصه اعجاز مجموعه عددى قرآن

بقلم عبد الدائم الكحيل 

در كلام إلهى، هما هنگى ميان حروف وكلمات آن هست كه بخصوص در سده اخير وپس از به وجود آمدن كامپيوتر ومحاسبات سريع آن، مهجزه كلام الهى در اين بخش ، روشنى بيشترى يافته است ودر واقع اين همان حكمت لا يزال الهى است كه پيشرفت علوم نه تنها نمى تواند عرصه يى براى شك وترديد باشد بلكه قران كريم به عنوان بزرگترين معجزه پيغمبر صلى الله عليه وسلم بيائى روشن تر وگوياترى يابد.از جمله اين به هم پيوستگى وارتباط حرفى وكلمى در قرآن، مى توان به تساوى حروف مر تبط به هم، چون دنيا وآخرت، ايمان وعمل صالح، اشاره كرد كه هر كدام 115 بار تكرار شده است هم چنين توازن عددى جالب تو جهى در بعضى كلمات، با اعداد وجود دارد به طور مثال كلمه شهر.

در قران كريم( 12) بار به تعداد ماه هاى سال آمده وكلمه " يوم" با ربه تعداد ايام سال، تكرار شده است.

معجزه اعداد وشما گان در قران كريم موضوع بسيار زيبا وجالب توجهى است تا حدى كه عده اى از دانشمندان مسلمان پيش از بيست سال به تدريس معجزات اعداد در قران كريم پرداخته اند.

اگر وسايل شمارش وسرعت الكترونى كامبيوتر نمى بود، هيچ گاه تدريس وكشف اين اعجاز رياضى شگفت انگيز ممكن نبود. اين جا معجزات بر اساس ارقام است وارقام ، خود به تنهايى گويا بوده، مجال براى مناقشه يا نظريات متناقض باقى نمى گذارد، چنان كه هيچدليلى هم بر خلاف آن نمى توان ارائه كرد چنين نظم ودقتى شكى را نمى گذارد كه قرآن از جانب خداى با حكمتى است كه چنين زنجيره اى در كلام خويش را به گوهر نظم در آورده است، ترديدى باقى نمى ماند كه قران كريم سالم بدون هيچ گونه تحريفى از يادى ونقصان به دست ما رسيده، زيرا كمبود يك حرف ويا يك كلمه يا با العكس زيادتى يك حرف يا يك كلمه تمام محاسباتى قران كريم را به هم مى ريزد.اراده خداوند به اين تعلق گرفته تا معجزه ارقام به عنوان سرى باقى بماند تا آن كه با كامپيوتر كشف گردد واين همان معنى آيه كريمه است كه ( وبه زودى نشانه هاى خود را در آفاق ودر وجود هاى شان بديشان خواهيم نماياند تا براى شان روشن گردد كه او خود حق است) قران كريم.

 اخيراً در جهان غرب اعجاز عددى قران كريم در مركز پژوهش اسلام شناسى به عنوان يك درس وتحقيق قرار گرفته، چنان كه در كشور هاى اسلامى هم كنفرانس ها وسمينارها يى كه در از اعجاز غلمى وعددى قران كريم بحث مى شود، بر گزار مى گردد.

آخرين كنفرانس كه در اين مورد صورت گرفت در سال 1989م در مكه بود كه در آن كنفرانس مباحث عميق وژرفى به وسيله دانشمندان بر جسته ومتخصص مسلمان صورت گرفت كه از جمله ده سخنرانى به وسيله دانشمندان غربى ايراد شد.

اينك توجه شما را به جدولى جلب مى كنيم كه قسمتى از اين نظم شگفت آور را در نشان مى دهد:

حيات 145 بار ، موت 167 بار، الصالحات 167 بار ، السئيات 167 بار، الدنيا 115 بار ، الآخرة 115 بار ، ملائكة 115 بار، شيطان 145 بار، محبه 83 بار ،

طاعة 83 بار ، هدى 79 بار، رحمة 79 بار، شده 120 بار ، شكر 75 بار، سلام 50 بار ، شكر 75 بار، جهر 16 بار، العلانيه 16 بار، ابليس بار استعاه بالله 11 بار، محمد " ملكوت" روح القدوس" سراج  هركدام 4 بار ، رحمن 75 بار، رحيم 114 بار ، الجزاء 117بار، مغفرة 234 بار، فجار 3 بار ،  الابرار 6 بار، عسر 12 بار، يسر 36 بار، قل 332 بار ، قالوا 332 بار . هرگاه حروف مقطعات را از همديگ{ جدا نمايم وبه ترتيب بياوريم چنين مى شود : " ا. ل. ص. ر. ك. ه. ى. ط. س. ج. ق. ن." تعداد اين حروف 14 حرف است .

 وجالب است بدانيم همين رقم تعداد سوره هاى قران است كه حروف مفرده و يا مقطعات در آن آمده است اين سورة ها  عبارت اند از بقرة اعراف يونس رعد مريم شعرا نمل يس ص غافر، شورى، ق، قلم .

 هم چنين با اندكى تدبير مى بينيم كه لفظ "دنيا" از شش حرف تشكيل شده، هم چنين است كلمه حيات .

واز طرفى ديگر آيه قران كريم مى فرمايد: ودر حقيقت پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانه وزمين را در شش روز آفريد" با دقتى ديگر مى بينيم كه كلمه انسان از هفت مرحله آفريده شده است كه عبارت اند از سلاله اى ان گل پٍ از آن تكه اى گوشت سپس مرحله استخوان رسيدن سپس گوشت وپس از آن به شكل انسان  در آمدن كه مصداق آيات شريفه (12- 14) سوره مؤمنون است .

 اين مجموعه  فرزاى اندك از مجموعه الفاظ قران كريم است وبا ترجمه به اين كه الفاظ قرانى بيش از هفتاد هزار كلمه است وبا تحقيقاتى كه رو به رشد است بدون ترديد در آيند نه چندان دورى ابعاد بيشترى اين نظم حسابى شگفت آور از كلام فياض الهى روشن خواهد شد.

واما آيا به راستى مى توان چنان كه عده اى تصور كرده اند اين موضوع را يك امر تصادفى ناميد؟ تصور تصادفى بودن اين هماهنگى شگفت، خطابى بسيار بزرگسخنى گزاف وگناهى است بزرگ، زيرا تصادفى بودن از عدم تدبير وتفكير واين كه هدف ومقصدى وجود نداشته باشد نشأت مى گيرد اما ذات بارى تعالى منزه است او آن كه در ملك وى كارى بدون تدبير وبدون مقصد وهدف انجام بگيرد، چه رسد به آن كه پاى اين موضوع به كتاب پر عظمت الهى كشيده شود. در واقع زمانى موضوع تصادف بر سر زبنها افتاد كه ما ديون وملحدين به اين شايعه دامن زدند كه مجموعه خلقت بر اساس تصادف پديد آمده است.

در پى اين نظريه دانشمندان به تحقيق پر داختند تا احتمال خلق شدن موجود زنده را ارزيابى كنند. در اولين قدم به محاسبه ماده اصلى موجود زنده كه پروتئين است واز پنج عنصر كاربن، هايد روجن، نايتروجن، واكسيجن وفسفر از ميان 92 عنصر موجود در جهان تشكيل شده است پر داختند. آنان با محاسبه احتمال اين كه اين پنج عنصر از ميان عناص ديگر دور هم جمع شوند، به نتيجه زير رسيدند كه احتمال آن كه از ميان 91 عنصر اين پنج عنصر گردهم آيند يك برده ميليونم است يعنى رقمى كه نو شتن آ، هم مشكل است چه رسد به خواندن آن.

 جالب آن است كه بدانيم اين رقم تنها به احتمال گرد آمدن اين مواد است، اما اين كه اين مواد بايد به اندازه معينى باشند، ورقم عددى احتمال آن كه از ميان اين همه عناصر موجود در جهان تنها پنج عنصر آن هم با نسبت معينى تعاطى انجام دهند. رقمى بسيار بالاو نزديك به محال است. اين محاسبه را از زمانى دانشمند سويسى انجام داد كه تنها 93 عنصر شناخته شده بود.

 حال آن كه اين رقم هم اكنون به 102 عنصر رسيده است. بنا براين آيا مى توان كلمه اى سخيف تر وسبك تر از كلمه تصادف در نظام آفرينش يافت؟! اين امر اشاره وبلكه تأكيد بر اين حقيقت دارد كه از لحاظ علمى عملى وحسابى تصادف در نظام خلقت امرى محال وغير ممكن است چه رسد به اين كه اين امر در كلام پعظمت الهى صورت بگيرد.

المرجع لهذا البحث: القرآن الكريم.

عودة إرسال لصديق طباعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لينك ها
تبليغات
 
Untitled Document

کليه حقوق مادي ومعنوي مطالب وآثار موجود در سايت, محفوظ ومتعلق به سايت اعجاز علمي است نقل مطالب باذکر منبع مجاز است